Tefsir
 
A- A A+ A A

doc. dr Galina Miškiniene

doc. dr Galina Miškiniene, rusycysta, slawista, turkolog, absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego. Tytuł doktora uzyskała w 1998 roku na podstawie wydanej w tymże roku rozprawy pt. Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai (Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys) (Najstarsze manuskrypty Tatarów litewskich (Grafia. Transliteracja. Struktura tekstu i treść)). Przez 6 lat była asystentem w Centrum Litewsko-Słowiańskich Badań Etnolingwistycznych, obecnie zatrudniona jest na stanowisku docenta w Katedrze Filologii Bałtyckiej Uniwersytetu Wileńskiego oraz jako starszy pracownik naukowy w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie. Prowadziła liczne badania naukowe poza granicami Litwy, m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Turcji. W 2004 roku została wybrana na przewodniczącą wileńskiego okręgu Wspólnoty Tatarskiej. W ramach projektu „Presentation of Lithuanian Tartar culture heritage”, którego jest kierownikiem, współorganizowała wystawy, seminaria, międzynarodowe konferencje etc. Od 2011 roku jest członkiem UNESCO Memory of the World Programme. Jest konsultantem naukowym w litewskich i zagranicznych czasopismach: „Türkiyat Araştırmaları”, „Güncel Sanat”, „Türkiyat Araştırmaları”. Opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych, popularno-naukowych, krytycznych edycji tekstów, a także tłumaczeń z języka tureckiego na litewski – Przełożyła powieść Orhana Pamuka Kara kitap (2005, lit. Juodoji knyga) i Ayşe Kulin Sevdalinka (2006). Poza rozprawą habilitacyjną wydała dwie monografie: Turkų-lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840) (2008), Ivano Luckevičiaus kitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas (2009).

Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą: kultury i spuścizny rękopiśmiennej Tatarów litewskich, literatury i kultury tureckiej, oraz więzi kulturalnych między Litwą i Turcją.

Wybrane publikacje indywidualne:

Каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар, Вильнюс 2005, cc. 138. [совместно с Сигита Намавичюте и Екатерина Покровская]

По следам Казанского китаба КУ-1446, „Senoji lietuvių literatūra” 24, Vilnius 2007, p. 263-285.

Турецко-польский словарик из китаба Якуба Хасеневича (1840 г.), [in:] Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicijoje: totoriai ir karaimai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 105-123.

Легенда «Мирадж» из китаба Ивана Луцкевича, [in:] Bibliotheca Archivi Lithuanici, t. 7: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos. Vilnius 2009, p. 357-375. [совместно с Huseyin Durgut]

Lietuvos totorių rankraštinė knyga: istorija ir tyrimų perspektyva, „Knygotyra” 54, Vilnius 2010, p. 199-210.

The Development of Turkic Studies at Vilnius University, „Acta Orientalia Vilnensia. Studying the Orient in Lithuania” vol. 10 (1-2), 2009, Vilnius 2011, p. 209-224.

Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarında Bulunan Mirâc-nâme, [in:] Türkiyat Araştırmaları, Sayı 14, Bahar 2011, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, p. 225-241.

Сводный каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар: коллекция Гродненского государственного музея истории религии, „Slavistica Vilnensis” (Kalbotyra 56(2)), Vilnius 2011, p. 93-120.

Тюркоязычная книга в истории и культуре литовских татар, [in:] Тюркоязычная книга: наследие веков. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной истории тюркоязычной книги (Казань, 17-18 октября 2012 г.). – Казань 2012, с. 87-94.

Сводный каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар: Львовская научная библиотека им. В. Стефаника НАН Украины, [in:] Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai, Vilnius 2012, p. 45-58.

Диалог культур: белорусско-литовские татары – выходцы из Урало-Волжского региона в Великом княжестве Литовском, [in:] Orsam Rapor No: 147, The Black Sea International Rapor No: 31, Ocak 2013, p. 1-37.

Развитие китабистики в Вильнюсском университете, „Slavistica Vilnensis”, (Kalbotyra 54(2)). Vilnius, 2009, c. 231–238.

О текстологии рукописных китабов литовских татар: Диалог пророка Мухаммеда с шайтаном, [w:] Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, Toruń, 2013, c. 211–230 (z S. Temčinas).

О текстологии рукописных китабов литовских татар: легенда Мирадж, „Slavistica Vilnensis”, (Kalbotyra 58 (2)). Vilnius, 2013,  c. 99–119.

Lietuvos totorių padavimai: tarp mito ir realybės, in Tautinės mažumos Lietuvoje. Virsmai ir atmintys. Sud. A. Stepukonis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, c. 165–173.

О текстологии рукописных китабов литовских татар: погребальный обряд (на материале рукописных источников). – Славянская письменность Великого княжества Литовского: характерные черты и специфические особенности [сборник статей / составитель Надежда Морозова]. Вильнюс: Институт литовского языка, 2014, 301–324.

Tarihî metinlerin çevirisinde karşılaşılan zorluklara Litvanya tatarlarına ait eserlerden örnekler / The Problems of Historical Manuscripts Translation on the Examples of Lithuanian Tatar Manuscripts, [in:] Türk Dünyası. Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 1. 2015, s. 31–49.

К истории транслитерации славяноязычных арабографичных рукописей литовских татар: на примере Вильнюсской школы китабистики, [w:] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, s. 61–72.

Материал к каталогу арабографичных рукописей литовских татар: коллекция Варшавского университета, [w:] Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1, Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, s. 57–76.

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij