Tefsir
 
A- A A+ A A

Prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski

Prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski

Prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski (ur. 1951), z wykształcenia hungarysta i turkolog, absolwent – a w latach 1990-1993 – pracownik Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. W 1986 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego i uralo-ałtajskiego, nadany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w 1994 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa orientalnego, nadany przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w 2007 – tytuł profesora, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie kieruje Zakładem Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki w Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem około 130 publikacji. W kręgu jego zaintersowań naukowych znajdują się przede wszystkim turkologia i językoznawstwo. W latach 1993- 2000 był członkiem Rady Naukowej Komitetu Redakcyjnego Rocznika Tatarów Polskich, w okresie 2004-2012 – członkiem komitetu redakcyjnego Rocznika Orientalistycznego, a od 2009 r. wydawcą serii sieciowej Turkic Studies. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (od 1999 r. członek, a od 2011 zastępca przewodniczącego) oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (2003-2006 zastępca przewodniczącego).

Wybrane publikacje indywidualne:

‘Allahu akbar’ új erővel litván földön [Allahu akbar z nową siłą na Litwie], „Keletkutatás”, 2, 1991, 97-99.

Egy új fehéroroszországi tatár kiadvány margójára [Na marginesie pewnej nowej białoruskotatarskiej publikacji], „Keletkutatás” 1, 1993, s. 61-62.

tatár irodalom [Literatura tatarska] [s.v] [w:] Világirodalmi Lexikon [Encyklopedia literatury powszechnej], vol. 15: Taa-tz, red. Szerdahelyi István, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993, s. 220-222.

Nazwy osobowe Tatarów litewsko-polskich [Personal names of Lithuanian-Polish Tatars], „Rocznik Tatarów Polskich” 4, 1997, s. 59-90.

Etymology of the Polish-Lithuanian-Byelorussian Tatar Name Lehimberdi, „Studia Etymologica Cracoviensia” 3, 1998, s. 13-16.

On Polish Tatar Names Mucha and Muchohon, „Studia Turcologica Cracoviensia” 5, 1998, s. 135-140.

Polonya Tatarlarının Adları [Nazwy osobowe Tatarów Polskich], 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara: Türk Dil Kurumu, 569-576.

Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku. Warszawa: Dialog, 2000, ss. 256 [we współautorstwie z Czesławem Łapiczem].

Podpisy i formułki turkijskie w dokumentach polskotatarskich [Turkic signatures and formulae in the documents related to Polish Tatars], [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, 46/1, 2002 (2003), s. 73-76.

Islamic Components in the art of Lithuanian-Polish-Belarusian Tatars, [w:] Understanding Eurasia. From Ancient Times to the Present Day, red. J. Pstrusińska, P. Stelmaszczyk, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, s. 71-92.

Polish-Lithuanian-Belarusian Tatar Documents, “Materialia Turcica” 24, 2003, s. 113-144.

Orientalistyka poznańska [Oriental studies in Poznań], [w:] Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 4, red. T. Majda, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 127-170.

The Tatar Name of Sorok Tatary [Keturiasdešimt Totorių Discovered], [in:] Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Visuomenės Tradicijoje: Totoriai ir Karaimai, Special issue of „Lietyvos istorijos studijos”, vol. 6, eds. T. Bairašauskaite, H. Kobeckaitė, G. Miškinienė, Vilniaus: Vilnius Universiteto Leidykla, 2008, s. 147-154.

Tradition and Modernity in Kazak Nomadism in Mongolia, “Rocznik Orientalistyczny” 62, 1, 2009, 48–57.

Język krymskotatarski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2010.

Kazakh in contact with Russian in modern Kazakhstan, “Turkic Languages” 16, 2012, 25–67.

Kazakh linguistics in Kazakhstan. An outline, “Turkic Languages” 18, 1–2, 2014, 128–158.

Selective bibliography of the studies on the Kazakh language, 2015. [Turkic Studies 4: http://www.turkicstudies.amu.edu.pl].

[we współautorstwie z: Gulayhan Aqtay] A Crimean Karaim-English dictionary. 10,000 entries, Poznań: Department of Asian Studies, Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University in Poznań [= Prace Karaimoznawcze 2], 2015.

Distinguishing Kipchak and Turkish words in Polish documents: Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta, Barbara Podolak (red.). Words and dictionaries. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 85th Birthday, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, 139–148.

Karaim and Krymchak: Lily Kahn, Aaron D. Rubin (red.). Handbook of Jewish Languages. Brill: Leiden, Boston 2015, 451–488.

Crimean Turkish Karaim and the old North-Western Turkic tradition of the Karaites, “Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae” 68, 2, 2015, 199–214.

Cechy graficzne i językowe tekstów turkijskich w zapisie kopistów polsko-tatarskich, [w:] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, s. 139–171.

Słownik kazachsko-polski, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015 (z Aqtay).

Teksty turkijskie i ich polskie tłumaczenia w kitabie Mustafy Szahidewicza KMSzah 3, [w:] Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, s. 185–195.

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij