Tefsir
 
A- A A+ A A

doc dr Irina Synkova

doc. dr Irina Synkowa

doc. dr Irina Synkova, absolwentka Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu na Wydziale Historycznym ze specjalizacją w zakresie mediewistyki (1993). W 1998 r. ukończyła aspiranturę na Wydziale Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu w Katedrze Etyki i Estetyki, w 2003 r. obroniła rozprawę doktorską na temat Estetyka humanistów niemieckich. Pracowała w Petersburskim Instytucie Kina i Telewizji Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego, gdzie wykładała kulturologię i religioznawstwo, a także – na fakultatywnych zajęciach specjalistycznych – historię kultury i filozofię religii. W latach 2003-2008 współpracowała z Działem Ksiąg Rzadkich oraz Rękopisów Centralnej Biblioteki Naukowej imienia Jakuba Kołasa NAN Białorusi. Obecnie pracuje na stanowisku docenta w Mińskim Instytucie Kierowania.

Zajmuje się badaniem historii kultury oraz myśli religijno-filozoficznej, a także zagadnieniem zachodnioeuropejskiego źródłoznawstwa. Osobny zakres jej naukowych badań stanowi problematyka księgoznawcza oraz kulturologiczna kitabistyka. Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych. Opublikowała ok. 50 prac.  

 

Wybrane publikacje indywidualne:

Отражение антитринитарной полемики в литературе татар Великого княжества Литовского, [w:] Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. Ориент в общественной традиции Великого княжества Литовского: татары и караимы, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, s. 223-232.

Medical texts in the manuscripts of the Belarusian Tatars and the Turkic traditions of the popular medicine, [w:] XVI. Türk Tarih Kongresi, 20- 24 Eylül 2010, Ankara: Bildiri özetleri, 2010.

Отражение в литературе татар Великого Княжества Литовского культурного взаимодействия между христианским и мусульманским сообществами, „Кафоликия”, Выпуск 4, Минск 2011, s. 61-63.

Сведения западноевропейских авторов XV-XVI веков о татарском населении Великого княжества Литовского, [w:] „Türk dünyası: dünəni və bu günü”, Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı 23-24 may 2011 (Материалы международной научной конференции: “Тюркский мир: вчера и сегодня” 23-24 мая 2011 г.), t. I, Bakı 2012, s. 115-120.

Хрысціянскія матывы ў знахарскіх замовах беларускіх мусульман, [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

M. Тарэлка, I. Сынкова, Тэкст суфійскага паходжання з беларуска-татарскага хамаіла „Актуальныя праблемы паланістыкі”, Мінск 2006, s. 29-54.

M. Тарэлка, I. Сынкова, „Ад трасцы ў новым гаршку жабу высушыць і з водкай піць...”: На скрыжаванні культур: знахарскі тэкст з беларускататарскага хамаіла, [w:] Международная электронная конференция «Белорусский текст: от рукописи к электронной книге» (К Дню белорусской письменности, сентябрь 2008): http://www.belrus-seminar2008.narod.ru/Tarelka-Synkova.pdf

M. Тарэлка, I. Сынкова, Знахарскі тэкст з беларуска-татарскага рукапісу, „Беларускі гістарычны агляд” XVI, Сшытак 1(30), Чэрвень 2009, s. 139-166.

M. Тарэлка, I. Сынкова, Польскія пераклады Бібліі XVI-XVII стст. у літаратуры літоўскіх татараў, [w:] Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag, Herausgegeben von Dagmar Christians, Dieter Stern und Vittorio S. Tomelleri, München-Berlin: Verlag Otto Sagner, 2009, s. 82-93.

M. Тарэлка, I. Сынкова, „Адкуль пайшлі ідалы”: помнік рэлігійна-палемічнай літаратуры з рукапіснай спадчыны татараў Вялікага Княства Літоўскага, Мінск: Тэхналогія, 2009, ss. 425.

M. Тарэлка, I. Сынкова, Шыіцкая малітва ў рукапісах беларускіх татараў, „Беларускі гістарычны часопіс”, № 10, 2010, s. 32-37.

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij