Tefsir
 
A- A A+ A A

doc. dr Michaił Tarełko

doc. dr Michał Tarełka

doc. dr Michaił Tarełko, absolwent Wydziału Wschodniego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu (w Leningradzie; Katedra Filologii Arabskiej, Zakład Semitologii, 1991). W roku 2004 obronił rozprawę doktorską na temat: Struktura tekstu w języku polskim zapisanego alfabetem arabskim (Na podstawie religijno-polemicznych utworów rękopisu R97 z Centralnej Naukowej Biblioteki Narodowej Akademii Nauk Białorusi) i na tej podstawie otrzymał stopień kandydata nauk filologicznych (doktora). Podjął pracę w Państwowym Uniwersytecie Białoruskim, gdzie uzyskał stanowisko docenta. Obecnie pracuje jako starszy naukowy współpracownik w Centrum Badań Białoruskiego Języka, Kultury i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Prowadzi badania nad rękopiśmienną spuścizną Tatarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, popularno-naukowych oraz edytorskich.

 

Wybrane publikacje indywidualne:

Калафоны Мінскага тафсіра 1098/1686 г., „Здабыткі”, Выпуск 8, Мінск 2006, s. 34-43.

Тафсір А. Мухлінскага, „Здабыткі”, Выпуск 9, Мінск 2007, s. 160-171.

Мова аднаго кітаба і старабеларуская карылічная пісьмовая традыцыя, „Беларуская лінгвістыка”, Выпуск 66, 2011, s. 33-40.

The researches of the Turkic texts in the manuscripts of the Belarusian Tatars, [w:] Материалы международной научной конференции “Тюркский мир: вчера и сегодня”, 23-24 мая 2011, t. I, Баку 2012, s. 121-124.

Калі Езуса катавалі… (рэлігійна-палемічны тэкст з рукапіснай спадчыны беларускіх татараў), [w:] Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2012, s. 235-248.

Арабская мова і арабская мовазнаўчая традыцыя ў беларускіх татараў, „„Беларуская лінгвістыка”, Выпуск 70, Мінск 2013, s. 79-90.

М. Тарелко, A. Кожынава, Невядомы помнiк лiтаратуры беларуска-лiтоўскiх татараў, „Slavistica Vilnensis” 2004, Kalbotyra 53 (2), Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla, 2005, s. 109-126.

M. Тарэлка, I. Сынкова, Тэкст суфійскага паходжання з беларуска-татарскага хамаіла, „Актуальныя праблемы паланістыкі”, Мінск 2006, s. 29-54.

M. Тарэлка, I. Сынкова, Адкуль пайшлі ідалы. Помнік рэлігійна-палемічнай літаратуры з рукапіснай спадчыны татараў Вялікага Княства Літоўскага, Мінск: Тэхналогія, 2009, ss. 425.

M. Тарэлка, I. Сынкова, Знахарскі тэкст з беларуска-татарскага рукапісу, „Беларускі гістарычны агляд” XVI, Сшытак 1(30), Червень 2009, s. 139-166.

M. Тарэлка, I. Сынкова, Шыіцкая малітва ў рукапісах беларускіх татараў, „Беларускі гістарычны часопіс”, № 10(135), 2010, s. 32-37.

М.У. Тарэлка, А.І. Цітавец, Рукапісы татараў Беларусі канца XVII – пачатку XX стагоддзя з дзяржаўных кнігазбораў краіны. Каталог, Мінск: Беларуская навука, 2011, ss. 221.

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij