Tefsir
 
A- A A+ A A

dr Artur Konopacki

dr Artur Konopacki (ur. 1975 w Sokółce), doktorat w zakresie nauk humanistycznych uzyskał w 2007 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku; od 2005 r. zatrudniony w Zakładzie Historii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojętą historię, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społeczności tatarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zajmuje się również zjawiskiem wielokulturowości i wieloreligijności, która kształtowała się na przestrzeni wieków w Rzeczypospolitej. Prowadzi własne prace badawcze związane przede wszystkim z osadnictwem tatarskim, dziejami islamu i polityką wobec różnowierców w okresie do XIX wieku, czego efektem są liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe oraz monografia pt. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku (2010). Jest członkiem licznych organizacji, m.in.:  białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów (Sekretarz Generalny), podlaskiego oddziału Związku Tatarów RP (prezes).

Wybrane publikacje indywidualne:

Stan badań na mizarze w Bohonikach, [w:] Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i zachodniej Białorusi w latach 2000-2001, red. M. Karczewska, M. Karczewski, Białystok 2002.

Społeczność tatarska w miastach i miasteczkach Rzeczypospolitej (zarys problemu), [w:] Sztetł – Wspólne dziedzictwo. Szkice z dziejów ludności żydowskiej Europy Środkowo-wschodniej, red. A. Markowski, W. Śleszyński, Białystok 2003.

Heraldyka Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim na przestrzeni XVI-XIX wieku – wybrane aspekty, [w:] Studia Podlaskie, t. XIV, red. M. Gnatowski, Białystok 2004.

Cmentarz muzułmański w Bohonikach, [w:] Sokólskie nekropolie zabytkami czterech kultur, red. M. Biziuk, A. Konopacki, I. Wiśniewska, T. Wiśniewski, Sokółka 2005.

Życie kulturalno-oświatowe Tatarów na przestrzeni wieków – (zarys problemu) [w:] Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu, wydanie specjalne poświęcone dziedzictwu kulturowemu i życiu współczesnemu Karaimów i Tatarów na Litwie i w Polsce, t. VII, red. K. Firkavičiūte i Z. Przychodzeń, Warszawa – Biała Waka 2005.

Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej, Białystok 2006, ss. 108.

Sakralne i społeczne funkcje meczetu od XV do XIX wieku w Wielkim Księstwie Litewskim (zarys problemu), [w:] Małe Miasta. Religie, red. M. Zemło, Lublin – Supraśl 2006.

Szlachta tatarska w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza. Drobna szlachta, pod red. I. Kotowicz-Borowy, Warszawa 2007.

Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010, ss. 254.

Wzajemne przenikanie się islamu i chrześcijaństwa na przykładzie miejsc modlitw na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Dialog chrześcijańsko – muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. M. Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2011.

Islam and Muslim in the Lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, [w:] The Conference on Interfaith and Intercultural Dialogue "Managing Tolerance, Respect and Understanding in the Religious Communities: Polish nad Indonesian Experience in the face of leadership in the EU and ASEAN", edition by U. Osmycka, Cracow 2011.

Życie, edukacja, i śmierć – widziane z perspektywy islamu, [w:] Ars moriendi ars vivendi ars educanti, red. Z. Rudnicki, Poznań 2012.

Polskie doświadczenia dialogu muzułmańsko-katolickiego w perspektywie historycznej, [w:] Szkoła seraficka, Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, red. M. Kozubek, T. Czekański, W. J. Sztyka OFM, Katowice 2012.

Piotr Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony, wydanie źródła A. Konopacki, Białystok 2013.

Dziedzictwo kulturowe Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, "Rocznik Augustowsko-Suwalski" t. XIV, 2014.

Spuścizna Komisji Edukacji Narodowej w świetle raportu Justyniana Lewickiego z roku 1822, [w:] Komisja Edukacji Narodowej z perspektywy XXI wieku w 240 rocznicę utworzenia, red. E. J. Kryńska, A. M. Głoskowska-Sołdatow, Białystok 2014, s. 81–88.

Tatars in Poland and Their Relations with Turkey, Turkish-Polish Relations: Past, Present and Future, red. S. Lacimer, H. Palabiyik, Ankara 2015.

Nieznany rękopis polskiego przekładu Koranu, (współautorstwo) J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, [w:] Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2015, s. 49–67.

Autorzy, kompilatorzy, kopiści – rzecz o rękopisach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, s. 271–286.

Kitaby, tefsiry, chamaiły jako czynnik zachowania tożsamości Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia-Socjologia-Sztuka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, s. 69–85.

Tatarzy litewscy czy Lipkowie? Rozważania historyczno-semantyczne oraz propozycje terminologiczne, Colloquia Orientalia Bialostocensia 29: Studia Tatarskie, red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2017, s. 291–307 (z J. Kulwicką-Kamińską, Cz. Łapiczem).

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij