Tefsir
 
A- A A+ A A

prof. UMK dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska

 

Joanna Kulwicka-Kamińska – prof. UMK dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, Centrum Badań Kitabistycznych  i Podyplomowego Studium Logopedii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prowadzi prace badawcze z  zakresu językoznawstwa diachronicznego i  kontrastywnego (historia języka polskiego, teolingwistyka, kitabistyka) i translatoryki. W obszarze jej zainteresowań naukowych są: słowiańsko-orientalne związki językowe, w tym problematyka zapożyczeń z języków arabskiego, tureckiego i perskiego do polszczyzny, tłumaczenie na język polski terminologii religijnej islamu i chrześcijaństwa (na podstawie zabytków tatarskiego piśmiennictwa religijnego, polskich przekładów Biblii i Koranu), najnowsze tendencje w zakresie edytorstwa zabytków rękopiśmiennych. Autorka kilku książek (Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej;  Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej; Dialogue of Scriptures: The Tatar Tefsir in the Context of Biblical and Qur’anic Interpretationsoraz ponad stu artykułów naukowych (m.in. Białoruś, Japonia, Litwa, Niemcy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry). Należy do: Renaissance Society of America, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

 

Wybrane publikacje indywidualne:

XIX-wieczne przekłady Koranu na język polski. Rys historyczny i filologiczny, „Przegląd artystyczno-literacki”, nr 10, Toruń 1998, s. 15-30.

Terminologia islamistyczna w polskiej leksykografii, [w:] Islam i muzułmanie Białorusi w XX wieku, red. I. Konopacki, Mińsk 2002, s. 60-73.

Islamizmy w systemie gramatyczno-leksykalnym polszczyzny (z historii procesów adaptacyjnych), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica” VII, z. XXX, Toruń 2002, s. 167-190.

Historia islamizmów w języku polskim, „Język Polski” LXXXIII, z. 2, Kraków 2003, s. 96-101.

Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej, Toruń: Wydawnictwo TNT, 2004, ss. 209.

Sposoby przekładu chrześcijańskiej i muzułmańskiej terminologii religijnej w polskich translacjach biblijnych i koranicznych, [w:] Chrestomatia teolingwistyki, red. A. Gadomski, Cz. Łapicz, Symferopol 2008-2009, s. 333-348.

Prorok w dawnych i współczesnych translacjach Biblii i Koranu, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 10, Białystok 2010, s. 159-176.

Z problematyki przekładu biblijnych i koranicznych nazw aniołów oraz innych istot duchowych, „Język Polski” XCI, z. 1, Kraków 2011, s. 24-36.

Nazwy świętych ksiąg w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – między przekładem wiernym i swobodnym, „LingVaria”, nr 1 (11), Rok VI, Kraków 2011, s. 151-163.

Перевод библейских, a также коранических названий священных книг в письменных памятниках татар Великого княжества Литовского и польских переводах Библии и Корана, „Studia Slavica Hung.” 56/2, Budapeszt 2011, s. 371-382.

Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu – analiza porównawcza, [w:] W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego, red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” XXIII, Poznań 2012, s. 135-158.

Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013, ss. 357.

Transformacja immanentną cechą przekładu tekstu specjalistycznego – na podstawie polskiego tłumaczenia Koranu z 2. połowy XVI w., „Linguistica Copernicana”, Toruń 2(8)/2012, s. 65–75 (z M. Lewicką).

К проблематике перевода библейских, а также коранических названий ангелов и духовных существ (в письменных памятниках татар Великого княжества Литовского и польских переводах Библии и Корана), „Slavic Eurasian Studies” No. 25, ed. M. Nomachi, R. Greenberg, Slavia Islamica: Language, Religion and Identity, Sapporo 2012, s. 179–205.

Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2013, ss. 340.

Atrybutywne nominacje Boga Jeden, Jedyny w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich przekładach Biblii i Koranu, „Acta Baltico-Slavica” XXXVII, 2013, s. 179–192.

Wielowarstwowość genetyczna muzułmańskich zabytków rękopiśmiennych, [w:] Maiuscula Linguistica. Studia In honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, red. A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska, Warszawa 2014, s. 395–409.

Linguistic Methods Used in Creating Muslims’ Image in the Polish Renaissance Religious Polemics, [w:] Tiurkų Istorija ir Kultūra Lietuvoje. Turks’ History and Culture in Lithuania. История и Культура Тюрков в Литве, red. T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė, Vilnius 2014, s. 127-137 (z A. Luto-Kamińską).

Tefsir z Olity – uwagi językoznawcy, „Slavistica Vilnensis” 2015, Kalbotyra 60, Wilno, s. 159–175.

Nieznany rękopis polskiego przekładu Koranu, [w:] Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (XVIth–XXIst century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2015, s. 49–67 (z Cz. Łapiczem, A. Konopackim).

Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, ss. 317.

Różnice i zbieżności systemowe rękopiśmiennych tekstów staropolskich i manuskryptów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, s. 243–269.

Najnowsze tendencje w zakresie edytorstwa polskich zabytków rękopiśmiennych, [w:] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, s. 305–317.

O czym informują glosy w tatarskiej literaturze przekładowej? (na przykładzie tefsiru z Olity), „Rocznik Tatarów Polskich" II (XVI), Białystok, Olsztyn, Wrocław 2015, s. 45–52.

 Fenomen Wielkiego Księstwa Litewskiego – koegzystencja kultur. Przekłady Koranu na język polski, „Litteraria Copernicana” 2(18), Tatarzy polscy – adoptowani do narodu, red. M. Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2016, s. 39–53.

Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1, Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, ss. 284.

Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 2, Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, ss. 244.

 Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 3, Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, ss. 298.

Culture as a distinctive feature of an ethnic group (based on the example of translated handwritten literature of Polish-Lithuanian Tatar), “JoLaCE: Journal of Language and Cultural Education” 4(2), 2016, s. 138–152.

Новая татарская рукопись в фондах Исторического музея в Белостоке. Идентификация – классификация – характеристика, Rocznik Orientalistyczny, t. LXX, z. 1, 2017, s. 60-76 (z M. Lewicką).

Tatarzy litewscy czy Lipkowie? Rozważania historyczno-semantyczne oraz propozycje terminologiczne, Colloquia Orientalia Bialostocensia 29: Studia Tatarskie, red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2017, s. 291–307 (z A. Konopackim, Cz. Łapiczem).

 
copyright 2018 Tefsir

Logowanie

zamknij